Hygienicko-epidemiologická opatření v MŠ

  • Post Category:Aktuálně

Vážení rodiče,

ve středu 1. září 2021 bude zahájen nový školní rok. Děti budou rozděleny do tříd podle seznamů na dveřích od jednotlivých šaten. Na seznamu v šatně najdete i značku, která patří Vašemu dítěti.

Provozní doba MŠ je od 6.00 do 16 hodin. Příchod dětí do MŠ je z provozních důvodů do 7.45 hodin! Pozdější příchod do MŠ je možný pouze ve výjimečných případech, a to po předchozí domluvě s ředitelkou školy, popř. třídní učitelkou!

Ve školním roce 2021/2022 budou i nadále platit tato hygienická opatření:

  • Omezit pohyb a pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy na minimum (pokud možno, dítě doprovází do školky jedna osoba a zdržuje se zde pouze po dobu nezbytně nutnou).
  • Při příchodu do MŠ u hlavních dveří a také nad návleky v přízemí budovy MŠ je doprovázejícím osobám k dispozici dezinfekční bod, zde žádáme doprovázející osoby o použití dezinfekce rukou (děti kvůli citlivé pokožce dezinfekci na ruce nepoužívají)
  • Dále žádáme doprovázející osoby, aby si děti pod jejich dohledem po vstupu na jednotlivá oddělení v umývárně řádně umyly ruce pod tekoucí vodou mýdlem, a teprve poté dítě předaly paní učitelce.
  • Ve všech veřejných prostorách MŠ platí k 1. 9. 2021 povinnost pro rodiče a ostatní doprovázející osoby nosit respirátory nebo obdobný prostředek (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének (zdroj MZd).
  • Děti, které se vzdělávají v MŠ mají z této povinnosti udělenou výjimku. Rovněž zaměstnanci školy, kteří jsou plně proočkováni proti nákaze Covid-19 nemusí v prostorech jednotlivých oddělení používat respirátory.
  • Rodiče nových dětí, kteří se budou první den, z adaptačních důvodů jejich dětí, zdržovat na oddělení Kuřátek déle, žádám o zodpovědné dodržení výše uvedených hygienických opatření.
  • Děti si první den přinesou, pro případ potřeby, 1-2 čisté dětské chirurgické roušky v podepsaném igelitovém pytlíku, uloží je do košíčku na oddělení, společně s náhradním oblečením, a budou o této skutečnosti informovat paní učitelku.
  • Z hygienických důvodů omezte nošení hraček a předmětů z domova.

S ohledem na zdraví všech účastníků vzdělávacího procesu si škola vyhrazuje právo na nevpuštění do budovy jakékoliv osoby vykazující projevy nemoci. 

Důrazně žádáme rodiče, aby své dítě s rýmou, kašlem, zvýšenou teplotou, nevolností, popřípadě při podezření na jakékoliv virové, infekční či bakteriální onemocnění do MŠ nevodili.

MŠ má právo v souladu se školním řádem a základními hygienickými pravidly stanovenými Ministerstvem zdravotnictví do kolektivu takové dítě nepřijmout, popř. Vás může telefonicky vyzvat k jeho bezodkladnému vyzvednutí z MŠ.

Rodič, jehož dítě trpí projevy respiračních alergických reakcí, předá o těchto skutečnostech v co nejkratší době potvrzení paní učitelce (stačí kopie dokladu od dětské lékařky, popř. alergologa)!!!

Vzhledem k neustále se měnící aktuální situaci v souvislosti s COVID-19, žádáme rodiče o pravidelné sledování aktualit na webových stránkách MŠ a hlavní nástěnky v přízemí MŠ.

Povinná ochranná opatření: se mohou měnit v závislosti na aktuálních mimořádných opatřeních vydaných na celostátní úrovni Ministerstvem zdravotnictví a v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí.

Mgr. Bc. Simona Ottová, ředitelka MŠ