Dobrůtky pro Vás vaří

Barbora Kálesová – vedoucí školní jídelny
Ivana Sodomková – kuchařka / pracovnice provozu

7.00 –   9.00   zelenino-ovocný talíř
9.00 –   9.20   dopolední přesnídávka
11.30 –  12.00  oběd
14.00  – 14.20  odpolední svačina

Úhrada  stravného

Strávníkům, kteří hradí úplatu za stravné inkasem, se úplata strhává k 15. dni v měsíci (informaci o inkasované částce, dle potřeby, u vedoucí školní jídelny), ostatní obdrží začátkem daného v měsíce na uvedené kontaktní telefonní číslo sms zprávu  s platebními údaji.
Úhrada za stravné se platí za daný měsíc zpětně (v říjnu za září).
Termín splatnosti je vždy do 15. dne příslušného měsíce. Pro správnou identifikaci platby je nutné při bankovním převodu uvést všechny údaje, hlavně variabilní symbol, a pokud nemá plátce shodné příjmení s dítětem, za které platbu hradí, je nutné uvést i jméno dítěte.

Výše stravného

V souvislosti s vyhláškou č. 107/2005 Sb., v platném znění a vzhledem k vývoji finančního porovnání s účinností od 1. 9. 2021 je v mateřské škole PASTELKA Úštěk stanovené stravné výši:

STRÁVNÍCIDO 6 LETDO 7 LET
přesnídávka10,- Kč11,- Kč
oběd26,- Kč27,- Kč
svačina8,- Kč8,- Kč
Celkem44,- Kč46,- Kč
  • 1 odst. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění

Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 této vyhlášky a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 výše uvedené vyhlášky. Z toho vyplývá ustanovení, že jsou děti rozděleny do věkových skupin strávníků na dobu školního roku (od 1. 9. příslušného školního roku do 31. 8. příslušného roku), ve kterém dosahují daného věku.

  • 4 odst. 3 vyhlášky č. 107/ 2005 Sb. v platném znění

DÍTĚ V MŠ MÁ PRÁVO DENNĚ ODEBRAT:

a) oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno celodenně
b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno doplňkové jídlo je vzděláváno polodenně.

Z toho vyplývá: bude-li dítě odcházet po obědě, nemá nárok na odpolední svačinu, a tudíž mu nebude ani tato svačina započítána, bylo-li řádně do 8,00h. nahlášeno, že dítě bude odcházet po obědě. Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází celý měsíc pouze do oběda, je možné po předem nahlášené skutečnosti platit stravné bez odpolední svačiny.

Upozorňujeme rodiče na skutečnost, že pokud během roku dojde ke zdražení potravin a energií mateřská škola si vyhrazuje právo opět na zdražení stravného v návaznosti na výše uvedenou vyhlášku.

V souvislosti s poskytování distančního vzdělávání (viz. školní řád kapitola 1.10) , je-li  mateřská škola v provozu, mají děti, kterým je poskytováno distanční vzdělávání nárok na dotovaný oběd. Zákonný zástupce dítěte musí ale v případě zájmu obědy dítěti přihlásit, a to nejpozději v daný den do 7.45 hodin na telefonní číslo školy. Strava je poté zákonnému zástupci dítěte vydána v čase mezi 11:00 – 11:30 hod. v prostoru zadního vchodu mateřské školy, a to do vlastní nádoby.
Vyzvedávat obědy však nemohou děti v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě!

Způsob odhlašování stravného

Odhlášení stravného, v případě nepřítomnosti dítěte, je nutno učinit nejpozději do 7.45 hodin příslušného dne z důvodu hospodárnosti při normování jídel. Tento způsob odhlašování stravného je zakomponován i v aktuálním znění Školního řádu a ve Vnitřním řádu školní jídelny a je pro Vás závazný.

Dítě můžete odhlašovat: Telefonicky na telefonním čísle školy: 416 795 551, sms zprávou na telefonní číslo Vaší třídy (viz. kontakty), osobně ve třídě nebo v kanceláři vedoucí stravovny. S včasným nahlášením nepřítomnosti dítěte v MŠ je mu automaticky stravné odhlášeno.
Pokud dítě řádně jedním z těchto způsobů neomluvíte, stravné budeme účtovat jako by dítě v MŠ bylo!

Při náhlé a nepředvídané absenci dítěte mají možnost zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby, si první den pro zaplacený a neodhlášený oběd, přijít. Oběd bude vydán do vlastních nádob. Výdej se provádí před hlavním výdejem mezi 11:00 – 11:20 hodin. Nádoby nesmí být skleněné a s úzkým hrdlem.

Mateřská škola zajišťuje stravování dětí pouze v jejich přítomnosti v MŠ.

V případě pouze odpolední nepřítomnosti dítěte (odchod po obědě) je nutno odpolední svačinu odhlásit také do 7.45 hodin příslušného dne – nahlášením třídní učitelce, že jde daný den dítě domů po obědě (nelze si nosit svačiny domů).

Děkujeme za pochopení.