KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ PASTELKA ÚŠTĚK NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Ředitelka mateřské školy jejíž činnost vykonává Mateřská škola PASTELKA, Úštěk, Vilová čtvrť 204, příspěvková organizace /dále jen mateřská škola/ stanovila následující bodová kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí dohromady s již přijatými dětmi kapacitní možnosti mateřské školy a počet dětí ve třídách stanovený vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

POSTUP POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTI

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny žádosti o přijetí a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí bude do 30 ti dnů od podání žádosti zveřejněno vyvěšením seznamu dětí pod přidělenými registračními čísly na veřejně přístupném místě, tj. na stránkách školy: www.pastelkaustek.cz a na venkovní nástěnce místa výkonu MŠ: Vilová čtvrť 204, Úštěk. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno po ukončení správního řízení poštou, případně bude předáno osobně proti podpisu v mateřské škole. Žádosti se posuzují součtem bodů jednotlivých kritérií. Děti s vyšším počtem bodů mají přednost. V případě shody počtu bodů rozhoduje datum narození dítěte – starší má přednost před mladším. V případě stejného stáří dětí a rovného počtu bodů bude rozhodnuto losováním.

BODOVÉ OHODNOCENÍ KRITÉRIÍ

Kritéria

Bodové ohodnocení

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31.8. 2024 věku 5 let.

35

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31.8. 2024 věku 4 let.

30

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31.8. 2024 věku 3 let.

25

Dítě dvouleté, které dosáhne nejpozději ke dni 31.12. 2024 věku 3 let.

20

Dítě s trvalým pobytem* ve spádové oblasti MŠ PASTELKA Úštěk

15

Dítě s trvalým pobytem* mimo spádovou oblast MŠ PASTELKA Úštěk

5

Dítě, jehož sourozenec bude navštěvovat některou ze tříd MŠ PASTELKA Úštěk ve školním roce 2024/2025.

1

* V případě cizince se místem trvalého pobytu rozumí „místo pobytu“.

V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitelka mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci zápisu získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat zejména převzetí dítěte do pěstounské péče apod.

O přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.) a podle uvážení možnosti vytvoření optimálních podmínek pro vzdělávání takového dítěte.

Upozornění: Mimo termín zápisu budou děti do mateřské školy přijímány pouze výjimečně, a to do naplnění maximální kapacity zařízení i jednotlivých tříd.

JAK ROZUMĚT KRITÉRIÍM

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ PASTELKA Úštěk zohledňují především věk a trvalé bydliště dítěte. Bodové hodnocení má zaručit přednost dítěte staršího před mladším a dítěte s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti Úštěk před dítětem z nespádové oblasti Úštěk. Při stejném počtu bodů se přihlíží k pomocným kritériím – sourozenec vzdělávaný v mateřské škole ve školním roce 2024/2025 nebo případ hodný zvláštního zřetele.

KRITÉRIUM VĚKU

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě, které nedosáhne k 31.8.2024 věku dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§34 školského zákona).

  • Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
  • Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
  • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

KRITÉRIUM TRVALÉHO POBYTU DÍTĚTE

Právo přednostního přijetí mají uchazeči s místem trvalého pobytu v obci (u cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu), která je pro ně spádová. Mateřská škola jejíž činnost vykonává Mateřská škola PASTELKA, Úštěk, Vilová čtvrť 204, příspěvková organizace je spádovou mateřskou školou pro tyto obce:

Bílý Kostelec + místní část Pohorsko | Brusov | Dolní Vysoké | Držovice | Dubičná | Habřina + místní část Habřinská stráň | Julčín | Kalovice | Konojedy | Lhota | Ličenice | Lukov | Ostré | Rašovice | Robeč| Rochov | Starý Týn | Tetčiněves | Třebín | Vědlice | Zelený.

Místo trvalého pobytu se vždy posuzuje ke dni vydávání rozhodnutí. Kritérium místa trvalého pobytu a pobytu  dítěte ve spádové obci Úštěk zkontroluje ředitelka mateřské školy ze seznamu registru obyvatel, předloženým občanským průkazem zákonného zástupce dítěte, nebo originálem potvrzení z evidence obyvatelstva, popř. předloženým vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

POMOCNÉ KRITÉRIUM – SOUROZENEC

Body za sourozence budou započítány pouze v případě, že se starší sourozenec bude v MŠ PASTELKA Úštěk vzdělávat i ve školním roce 2024/2025. V případě dvojčat získávají body obě děti.

DALŠÍ INFORMACE:

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Do mateřské školy lze přijmout pouze takové dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

  • Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné – potvrzení o pravidelném očkování nebude požadováno.
  • Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 se týkají i dětí cizinců, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině i dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce Úštěk. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Pro přijímání dětí cizinců k předškolnímu vzdělávání platí stejná legislativní ustanovení jako u dětí s trvalým pobytem v ČR. Ředitelka mateřské školy je povinna rozhodnout o přijetí cizince ke vzdělávání, není – li překročen nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení.

Ve stanoveném období zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání stejnou váhu. V žádném případě nebude ve dnech zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ podle pořadí podání žádosti.

Maximální kapacita mateřské školy je v souladu se zřizovací listinou školy stanovena na: 100 dětí

Běžné třídy jsou v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, naplňovány do počtu 24 dětí. Logopedická třída zřízená podle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, je naplňována v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, do počtu 14 dětí.

V průběhu přijímacího řízení se může počet volných míst případně snížit:

 • Pokud bude přijato dítě s přiznaným podpůrným opatřením, které dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyžaduje snížení počtu dětí ve třídě.
 • Pokud bude přijato dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle § 2 odst.6 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba ředitelce mateřské školy doložit tak, aby je mohla mít za prokázané.

Mgr. Bc. Simona Ottová, ředitelka MŠ