KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ PASTELKA ÚŠTĚK NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Ředitelka mateřské školy jejíž činnost vykonává Mateřská škola PASTELKA, Úštěk, Vilová čtvrť 204, příspěvková organizace /dále jen mateřská škola/ stanovila následující bodová kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí dohromady s již přijatými dětmi kapacitní možnosti mateřské školy a počet dětí ve třídách stanovený vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

POSTUP POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTI

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny žádosti o přijetí a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí bude do 30 ti dnů od podání žádosti zveřejněno vyvěšením seznamu dětí pod přidělenými registračními čísly na veřejně přístupném místě, tj. na stránkách školy: www.pastelkaustek.cz a na venkovní nástěnce místa výkonu MŠ: Vilová čtvrť 204, Úštěk. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno po ukončení správního řízení poštou, případně bude předáno osobně proti podpisu v mateřské škole. Žádosti se posuzují součtem bodů jednotlivých kritérií. Děti s vyšším počtem bodů mají přednost. V případě shody počtu bodů rozhoduje datum narození dítěte – starší má přednost před mladším. V případě stejného stáří dětí a rovného počtu bodů bude rozhodnuto losováním.

BODOVÉ OHODNOCENÍ KRITÉRIÍ

Kritéria

Bodové ohodnocení

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31.8. 2023 věku 5 let.

35

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31.8. 2023 věku 4 let.

30

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31.8. 2023 věku 3 let.

25

Dítě dvouleté, které dosáhne nejpozději ke dni 31.12. 2023 věku 3 let.

20

Dítě s trvalým pobytem* ve spádové oblasti MŠ PASTELKA Úštěk

15

Dítě s trvalým pobytem* mimo spádovou oblast MŠ PASTELKA Úštěk

5

Dítě, jehož sourozenec bude navštěvovat některou ze tříd MŠ PASTELKA Úštěk ve školním roce 2023/2024.

1

* V případě cizince se místem trvalého pobytu rozumí „místo pobytu“.

V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitelka mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci zápisu získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat zejména převzetí dítěte do pěstounské péče apod.

O přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.) a podle uvážení možnosti vytvoření optimálních podmínek pro vzdělávání takového dítěte.

Upozornění: Mimo termín zápisu budou děti do mateřské školy přijímány pouze výjimečně, a to do naplnění maximální kapacity zařízení i jednotlivých tříd.

JAK ROZUMĚT KRITÉRIÍM

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ PASTELKA Úštěk zohledňují především věk a trvalé bydliště dítěte. Bodové hodnocení má zaručit přednost dítěte staršího před mladším a dítěte s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti Úštěk před dítětem z nespádové oblasti Úštěk. Při stejném počtu bodů se přihlíží k pomocným kritériím – sourozenec vzdělávaný v mateřské škole ve školním roce 2023/2024 nebo případ hodný zvláštního zřetele.

KRITÉRIUM VĚKU

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve v