KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ PASTELKA ÚŠTĚK NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

K předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole PASTELKA Úštěk jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem ve městě Úštěk a obcích, které jsou ve správě města Úštěk: Bílý Kostelec, Brusov, Dolní Vysoké, Držovice, Dubičná, Habřina, Kalovice, Konojedy, Ličenice, Lhota, Lukov, Rašovice, Robeč, Rochov, Starý Týn, Ostré, Tetčiněves, Třebín, Vědlice, Zelený.

Školský obvod Mateřské školy PASTELKA Úštěk, příspěvková organizace tvoří území města Úštěk a výše uvedené obce, které jsou ve správě města (dále jen území města Úštěk).

Ředitelka Mateřské školy PASTELKA, Úštěk, Vilová čtvrť 204, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí dohromady s již přijatými dětmi kapacitní možnosti mateřské školy a počty dětí ve třídách stanovených vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Dovršení 5-ti let dítěte do 31. 8. kalendářního roku, ve kterém zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání probíhá, s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy (povinná předškolní docházka).
 2. Dovršení 4 let dítěte do 31. 8. kalendářního roku, ve kterém zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání probíhá, s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy.
 3. Dovršení 3 let dítěte do 31. 8. kalendářního roku, ve kterém zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání probíhá, s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy.
 4. Dovršení 5-ti let dítěte do 31. 8. kalendářního roku, ve kterém zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání probíhá.
 5. Dovršení 2 let dítěte do 31. 8. kalendářního roku, ve kterém zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání probíhá, s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy, a kterému se v mateřské škole již vzdělává, nebo bude od následujícího školního roku, ve kterém zápis probíhá, vzdělávat sourozenec.
 6. Dovršení 2 let dítěte do 31. 8. kalendářního roku, ve kterém zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání probíhá, s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy, dle kapacitních možností školy (sestupně podle věku).

V rámci jednotlivých kritérií budou děti přijaty dle data narození od věkově starších. V případě shodného data narození rozhodne o přijetí los.

POSTUP PŘI ROZHODOVÁNÍ:

 • Zákonný zástupce dodá do MŠ potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte. Termín, do kdy je potvrzení nutno odevzdat bude stanoven u zápisu. Při nedodání tohoto potvrzení bude přijímací řízení přerušeno.
 • Přijaté žádosti jsou v přijímacím řízení hodnoceny a posuzovány dle výše uvedených kritérií, při další shodě rozhodne los.
 • Možnost vyjádřit se ke spisu je datumově a časově určena ve dnech zápisu.
 • Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno do 30 kalendářních dnů od druhého dne konce zápisu do MŠ na budově školy, na webových stránkách, v podobě registračních čísel, která budou předána s dalšími informacemi při zápisu.
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně nebo bude doručeno poštou do vlastních rukou žadatele.
 • Ředitelka může při rozhodování o přijetí přihlédnout k okolnostem zvláštního charakteru.

Mgr. Bc. Simona Ottová
ředitelka MŠ PASTELKA Úštěk