POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

V souladu se školským zákona (č. 561/2004Sb.) v aktuálním znění vzniká rodičům povinnost přihlásit dítě k zápisu do MŠ, od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Povinné předškolní vzdělávání probíhá buď formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu čtyř hodin denně, v naší MŠ od 8:00 do 12:00, anebo formou distančního vzdělávání, které je školou poskytováno na základě vyhlášení mimořádných krizových, nebo karanténních opatření nebo tehdy pokud v mateřské škole chybí většina dětí povinně se předškolně vzdělávajících.  Při distančním vzdělávání budou veškeré materiály zveřejněny na webových stránkách mateřské školy a rodiče budou o této skutečnosti informovány způsobem obvyklým (sms zpráva, informace v aktualitách na webu školy). Pro děti, které nemají podmínky pro distanční vzdělávání, budou materiály na žádost rodičů vytištěny.

V odůvodněných případech se mohou rodiče rozhodnout, že jejich dítě bude plnit povinné předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělání bez pravidelné denní docházky do MŠ (více viz. Školní řád).

Ve dnech školních prázdnin není předškolní vzdělávání povinné. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ po celou dobu provozu.

Podrobnější informace:

INFORMACE O PODMÍNKÁCH UVOLŇOVÁNÍ DĚTÍ ZE VZDĚLÁVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ABSENCÍ

(týká se dětí s povinnou předškolní docházkou)

  • Zákonní zástupci dětí plnících povinné předškolní vzdělávání jsou povinni omluvit absenci svého dítě v MŠ nejlépe první den jeho nepřítomnosti, a to buď ústně, telefonicky nebo písemně (e-mailem) nejpozději však do 3 dnů. Dítěti plnící povinnou předškolní docházku, je zároveň zákonný zástupce povinen omluvit tuto absenci písemně v omluvném listu dítěte s uvedením důvodu absence, a to bezprostředně po návratu dítěte zpět do MŠ. Povinnost zákonné zástupce dítěte omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ platí i v době poskytování vzdělávání distanční formou.
  • Neplánovaná absence: (nemoc aj.) Zákonní zástupci jsou povinni své dítě z nepřítomnosti na povinném předškolním vzdělání omluvit neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů osobně u učitelky nebo ředitelky, telefonicky, případně e-mailem. Pokud tak neučiní, je tato absence považována za neomluvenou.
  • Plánovaná absence (zdravotní pobyt, rekreace, zdravotní prohlídka aj.)- Zákonní zástupci jsou povinni své dítě z nepřítomnosti na povinném předškolním vzdělání omluvit před samotným započetím nepřítomnosti osobně u učitelky nebo ředitelky, telefonicky, případně e-mailem. Pokud tak neučiní, je tato absence považována za neomluvenou.
  • Učitel na třídě eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
  • Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).
  • Odhlašování stravného je řešeno Vnitřním řádem školní jídelny, je popsáno i zde na webových stránkách (Stravování – Ostatní informace)

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLNÉ

Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1. 9. 2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí.