PODROBNOSTI K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PASTELKA ÚŠTĚK

CO POTŘEBUJETE K ZÁPISU

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 • Lze stáhnout kliknutím zde, nebo vyzvednout před zápisem v MŠ, popř. vyplnit při zápisu.
 1. Evidenční list dítěte.
 • Lze stáhnout kliknutím zde, nebo vyzvednout před zápisem v MŠ, popř. vyplnit při zápisu a do 14ti kalendářních dnů, po potvrzení dětským lékařem, doručit zpět do MŠ.
 1. Rodný list dítěte
 2. Občanský průkaz zákonného zástupce.
 3. Kartičku pojištěnce dítěte.

ORGANIZACE ZÁPISU V MŠ PASTELKA

 1. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v Mateřské škole PASTELKA Úštěk v období od 2. května do 16. května – přesný termín a časové rozmezí stanoví ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je na webových stránkách školy, úřední desce města Úštěk a úřední desce MŠ.
 2. Při zápisu předloží zákonný zástupce dítěte žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, předloží k nahlédnutí rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte a kartičku pojištěnce dítěte. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
 3. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je, že se musí podrobit stanoveným pravidelným očkováním. Proto zákonný zástupce dítěte předloží ředitelce mateřské školy nejdéle 14 dní od podání žádosti vyplněný evidenční list dítěte potvrzený dětským registrujícím lékařem s jeho vyjádřením, eventuelně s potvrzením o tom, že se dítě nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které dosáhlo k 31.8. věku pěti let a zapisuje se tak k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 4. Při zápisu v řádném termínu obdrží zákonní zástupci registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení a v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu také informaci o možnosti nahlédnutí do spisů a vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v příslušném školním roce. Tato možnost bude dána zákonným zástupcům dítěte v mateřské škole, a to po předchozí telefonické domluvě.
 5. Ředitelka mateřské školy stanoví Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ na daný školní rok, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí dohromady s již přijatými dětmi kapacitní možnosti mateřské školy a počty dětí ve třídách stanovených vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Do 30 dnů od konání zápisu bude po dobu 15 dní vyvěšeno na úřední desce školy rozhodnutí o výsledcích přijímacího řízení, a to pod registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrží při zápisu do MŠ. Toto rozhodnutí bude zároveň vyvěšeno na webových stránkách školy.
 7. Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech, od zveřejnění přijetí.
 8. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednout, na požádání v MŠ.
 9. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně případně doručeno poštou do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů.

Pro děti, které k 31. 8. daného kalendářního roku dosáhly 5 a více let, je předškolní vzdělávání od 1. 9. téhož roku POVINNÉ!

Pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat schůzka, na které jim budou podány konkrétní informace k organizaci a průběhu vzdělávání dětí v mateřské škole. Přesný termín společného setkání bude upřesněn.

Pokud se vám v den zápisu vyskytne něco nenadálého a nebudete se moci zápisu zúčastnit,  kontaktujte ředitelku mateřské školy.