ÚHRADA ÚPLATY ZA ŠKOLNÉ

Úplata za předškolní vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Na částečnou úhradu neinvestičních nákladů provozu mateřské školy jsou zákonní zástupci dítěte vzdělávaného v MŠ přispívat, dle výše uvedených právních předpisů, povinně. Bezúplatně se vzdělávání poskytuje dítěti, které plní povinnou předškolní docházku (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku). 

Výše úplaty ve školním roce 2023/2024 byla stanovena ředitelkou školy, dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 6 odst. 1 a 2, ve znění pozdějších předpisů, na částku 500,- Kč za jeden měsíc. Úhradu za školné uhraďte do 15. dne stávajícího měsíce formou bezhotovostní platby (inkasem, bankovním převodem, složenkou) na bankovní účet MŠ 1004842349/0800

 Pro správnou identifikaci platby je nutné při bankovním převodu uvést všechny údaje, hlavně variabilní symbol, a pokud nemá plátce shodné příjmení s dítětem, za které platbu hradí, je nutné uvést i jméno dítěte.

Poznámka: Školné se platí na daný měsíc- tzn. první platbu je nutné uhradit do 15. září (pokud dítě nastoupí k 1. září).

ÚPLATU NEHRADÍ:

  • dítě, které absolvuje povinnou předškolní docházku (tzn. ve šk. roce, který následuje po dni, ve kterém dítě dosáhlo pátého roku věku)
  • dítě s odkladem školní docházky

SNÍŽENÍ ÚPLATY:

  • na základě bezodkladné písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané ředitelce školy z důvodu řádně omluvené nepřítomnosti dítěte, která trvala po dobu celého kalendářního měsíce /např. pobyt v nemocnici; nepřítomnost dítěte v MŠ z důvodu odloženého nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání; dlouhotrvající dovolené apod. Žádost ke stažení zde

OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY:

  • na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte pobírajícího dávky pěstounské péče. Žádost ke stažení zde
  • na základě předloženého dokladu zákonného zástupce dítěte pobírajícího sociální příspěvek. Žádost ke stažení zde
O osvobození a snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy. O rozhodnutí ředitelky školy je zákonný zástupce dítěte písemně informován „Rozhodnutím o osvobození od úplaty“ (týká se žádosti z důvodu dávek pěstounské péče a sociálního příspěvku). Zákonní zástupci, kterých se týká osvobození z důvodu pobírání sociálního příspěvku, podají v mateřské škole žádost na příslušném formuláři a prokážou tuto skutečnost každé pololetí potvrzením o přiznání sociálního příplatku (2x ročně – září /únor).

ÚHRADA ÚPLATY ZA STRAVNÉ

Úhrada stravného se řídí zákonem č. 561/2004Sb., školský zákon a vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování. Je-li v době podávání jídla dítě přítomno v mateřské škole,  vždy se stravuje. Mateřská škola nemá speciálně zaměřené stravování, ale v rámci možnosti provozu ŠJ, po dohodě se zákonnými zástupci, může být jídelníček upraven s ohledem na alergie dítěte nebo z jiných zdravotních důvodů. Dietní stravování je upraveno v Provozním řádu školní jídelny. Mateřská škola zajišťuje stravování dětí pouze v jejich přítomnosti v MŠ. Bližší informace k inkasům jsou zákonným zástupcům podávány v kanceláři vedoucí stravování.

Úhrada za stravné se platí za daný měsíc zpětně, podle skutečné docházky dítěte do MŠ.  Zákonní zástupci strávníků obdrží nejpozději do 10. dne v měsíci sms zprávu s údaji k platbě.
Úhradu úplaty za stravné lze hradit společně s úplatou za školné. Termín splatnosti je vždy do 15. dne příslušného měsíce formou bezhotovostní platby (inkasem, bankovním převodem, složenkou) na bankovní účet MŠ 1004842349/0800

Pro správnou identifikaci platby je nutné při bankovním převodu uvést všechny údaje, hlavně variabilní symbol, a pokud nemá plátce shodné příjmení s dítětem, za které platbu hradí, je nutné uvést i jméno dítěte.

Poznámka: Stravné se platí na daný měsíc zpětně- tzn. první platbu je nutné uhradit do 15. října (pokud dítě nastoupí k 1. září).

VÝŠE STRAVNÉHO

  • V souvislosti s vyhláškou č. 107/2005 Sb., v platném znění a vzhledem k vývoji finančního porovnání je s účinností od 1. 9. 2021 v mateřské škole PASTELKA Úštěk stanovené stravné ve výši:
STRÁVNÍCIDO 6 LETDO 7 LET
přesnídávka10,- Kč11,- Kč
oběd26,- Kč27,- Kč
svačina8,- Kč8,- Kč
Celkem44,- Kč46,- Kč
  • 1 odst. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění

Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 této vyhlášky a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 výše uvedené vyhlášky. Z toho vyplývá ustanovení, že jsou děti rozděleny do věkových skupin strávníků na dobu školního roku (od 1. 9. příslušného školního roku do 31. 8. příslušného roku), ve kterém dosahují daného věku.

  • 4 odst. 3 vyhlášky č. 107/ 2005 Sb. v platném znění

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).