LOGOPEDICKÁ TŘÍDA

Motto:

„To, čím se liší člověk od zvířat, jest rozum a řeč. To prvé má pro svou vlastní potřebu, to druhé pro bližní, proto má o oboje stejně pečovati, aby měl jak mysl, tak z mysli pocházející hnutí údů, teda i jazyk co nejvybroušenější.“

A. Komenský

Logopedická třída

Ve speciální logopedické třídě je hlavní pozornost věnována především logopedické péči týkající se celé řečové oblasti ve všech jazykových rovinách:

 • porozumění řeči,
 • výslovnosti,
 • rozvoji slovní zásoby,
 • správné tvorby vět,
 • gramatické správnosti, rozvíjení komunikační pohotovosti,
 • odstraňování komunikačních zábran,
 • poruch zvuku a plynulosti řeči,
 • dále v závislosti na diagnózách jednotlivých dětí.

Ve třídě pracují dvě zkušené speciální pedagožky Jitka Janečková  a  Simona Ottová.

Formy logopedické péče

 • individuální práce (dítě x logoped) zaměřená na logopedickou reedukaci,
 • společná logopedická cvičení, která zahrnují:
  • procvičování motoriky jazyka a mluvidel,
  • artikulační cvičení,
  • dechová cvičení,
  • rozvíjení sluchového a smyslového vnímání,
  • rozvoj jemné motoriky,
  • všechny vhodné příležitosti během dne.

Děti potřebují vedle logopedické péče také individuální stimulaci i v dalších oblastech. Pro každé dítě je vypracován Individuální plán rozvoje dítěte, který je vypracováván na základě závěrů odborných vyšetření.

Pedagogickým záměrem logopedické třídy je dosáhnout co možná nejlepších výsledků při odstraňování řečových odchylek formou individuální a skupinové logopedické intervence, odstranit, popř. zmírnit, projevy narušené komunikační schopnosti, ale i jiných oslabení, v závislosti na možnostech a schopnostech jednotlivých dětí, to vše nad rámec běžných činností a aktivit ostatních tříd naší mateřské školy.

Spolupráce s rodinou

Významným faktorem při realizaci stanoveného pedagogického záměru je spoluúčast rodiny. Vzájemná důvěra, úcta, otevřenost, zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce je předpokladem úspěšného působení na děti. Při logopedických cvičením je spolupráce s rodinou velmi žádoucí.

Děti, které podle vedených logopedických sešitů cvičí pravidelně i doma s rodiči, mnohem výrazněji po této stránce prospívají a pokroky nastávají dříve. 

Spolupráce s odborným poradenským zařízením

Podkladem pro vřazení dítěte do logopedické třídy je odborná zpráva ze Speciálně pedagogického centra. Garantem logopedické péče v naší mateřské škole je Speciální pedagogické centrum pro vady řeči Litoměřice. Odpovědným pracovníkem školského poradenského zařízení je Mgr. Marie Petrusová.

Proč zvolit logopedickou třídu

 • podnětné prostředí pro rozvoj řeči, každodenní cílená náprava potíží
 • individuální přístup v málopočetné třídě
 • péče speciálního pedagoga
 • tolerantní hodnocení, individuální tempo
 • vlídnější prostředí pro děti s potížemi, snadnější začlenění do kolektivu