OZNÁMENÍ – ÚHRADA ÚPLATY ZA ŠKOLNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025

  • Rubriky příspěvkuAktuálně

Úplata za předškolní vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. V souladu s výše uvedenými právními předpisy je pro zákonné zástupce dítěte vzdělávaného v MŠ úhrada úplaty za školné povinná.

Výše úplaty byla v souladu s dotčenými právními předpisy ke dni 1.9.2024 ponechána zřizovatelem na základě usnesení č. 481/16/2/1/2024 ze dne 26.6.2024 RM Úštěk ve stejné výši jako ve školním roce 2023/2024, tedy 500,- Kč za jeden kalendářní měsíc.

Úhradu za školné ve školním roce 2024/2025 uhraďte do 15. dne stávajícího měsíce formou bezhotovostní platby (inkasem, bankovním převodem, složenkou) na bankovní účet MŠ 1004842349/0800.

Pro správnou identifikaci platby je nutné při bankovním převodu uvést všechny údaje, hlavně variabilní symbol, a pokud nemá plátce shodné příjmení s dítětem, za které platbu hradí, je nutné uvést i jméno dítěte.

Důležité upozornění pro nově nastupující děti: Školné se platí na daný kalendářní měsíc- tzn. první platbu je nutné uhradit do 15. září (pokud dítě nastoupí k 1. září) a to v hotovosti v kanceláři MŠ.

ÚPLATU NEHRADÍ:

  • dítě, které absolvuje povinnou předškolní docházku (tzn. ve školním roce, který následuje po dni, ve kterém dítě dosáhlo pátého roku věku)
  • dítě s odkladem školní docházky

SNÍŽENÍ ÚPLATY:

  • na základě bezodkladné písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané ředitelce školy, nejpozději do 10.dne v daném kalendářním měsíci, z důvodu řádně omluvené nepřítomnosti dítěte, která trvala po dobu celého kalendářního měsíce /např. pobyt v nemocnici; nepřítomnost dítěte v MŠ z důvodu odloženého nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání; dlouhotrvající dovolené apod.
    Žádost ke stažení zde

OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY:

  • na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a předloženého dokladu zákonného zástupce  pobírajícího dávky pěstounské péče.  Žádost ke stažení zde
  • na základě písemné žádosti a předloženého dokladu zákonného zástupce dítěte pobírajícího sociální příspěvek. Žádost ke stažení zde
  1. na základě písemné žádosti a předloženého dokladu zákonného zástupce dítěte pobírající státní sociální příspěvek – přídavky na dítě. Žádost ke stažení zde

O osvobození a snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy. O rozhodnutí ředitelky školy je zákonný zástupce dítěte písemně informován „Rozhodnutím o osvobození od úplaty“ (týká se žádosti z důvodu dávek pěstounské péče, sociálního příspěvku a přídavků na dítě). Zákonní zástupci, kterých se týká osvobození z důvodu pobírání sociálního příspěvku, podají v mateřské škole žádost na příslušném formuláři a prokážou tuto skutečnost každé pololetí potvrzením o přiznání sociálního příplatku (2x ročně – září /únor).

Mgr. Bc. Simona Ottová, ředitelka MŠ