ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PASTELKA ÚŠTĚK

SMĚRNICE č. j.  3/2018

DOKUMENT ZÁVAZNÝ

PRO DĚTI, ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

V Úštěku 1. 9. 2019                                                                     Mgr. Bc. Simona Ottová
                                                                                    ředitelka MŠ

OBSAH

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 • Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program
 2. Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
 3. Práva zákonných zástupců
 4. Povinnosti zákonných zástupců
 5. Práva a povinnosti učitelů a zaměstnanců školy
 6. Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)
 7. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 8. Povinné předškolní vzdělávání
 9. Omlouvání nepřítomnosti dítěte
 10. Individuální vzdělávání dítěte
 11. Ukončení předškolního vzdělávání
 12. Podpora společného vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 1. Provoz a vnitřní režim mateřské školy
 2. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
 3. Přebírání a předávání dětí
 • Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ochrana před sociálně patologickými jev
 1. Péče o zdraví a bezpečnost
 2. Prevence nemocí a úrazů
 3. Ochrana před sociálně patologickými jevy

 

 1. Podmínky při zacházení s majetkem

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

       Školní řád vydává ředitelka Mateřské školy Pastelka, Úštěk, Vilová čtvrť 204, příspěvková organizace, v souladu s § 30 odst. 1, č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a příslušnými prováděcími předpisy: vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, vyhlášky č. 43/2006 Sb., v platném znění, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, Listinou základních práv a svobod a dalšími souvisejícími normami, např. zákon č. 258/2000  Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění aj.

 

Školní řád upřesňuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci

školy

 

 1. podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy
 2. podmínky provozu a vnitřního režimu MŠ
 3. podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 4. podmínky zacházení s majetkem mateřské školy
 5. pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

 

Školní řád je závazný pro všechny zúčastněné osoby – děti, zákonné zástupce a všechny

zaměstnance školy.

 

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

 

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

 

 • Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)
 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí
 • Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.
 1. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“), v platném znění.
 1. Základní práva a povinnosti dětí přijatých kpředškolnímu vzdělávání
 • Každé přijaté dítě má právo na:

 

 • vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností
 • na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi
 • na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví
 • užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství
 • na zvláštní výchovu a péči v případě zdravotního znevýhodnění
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří vlastní život
 • zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízením v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
 • fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 • Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod, Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.
 • Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho  všestrannému rozvoji.
 • Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.
 • Povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
 • dítě se řídí, dle svých schopností a věku, pravidly společného soužití v MŠ, chová se tak, aby záměrně neubližovalo sobě i druhým dětem
 • dbá pokynů pedagogů a ostatních zaměstnanců školy
 • šetrně zachází s hračkami a vybavením školy
 • dodržuje osobní hygienu
 • dodržuje pravidla k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž je seznámeno
 1. Práva zákonných zástupců

 

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s učitelkou být přítomni vzdělávacím činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

 

 1. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí.

Zákonní zástupci dětí jsou povinni

 • přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku)
 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno
 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy je k tomu ředitelka vyzve
 • oznámit škole změny v kontaktních údajích do 5 ti dnů, zejména telefonní čísla a místa trvalého pobytu
 • oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní matriky)
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
 1. Práva a povinnosti učitelů a zaměstnanců školy

Přispívat svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy. Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

 

 1. 6. Ochrana osobnosti ve škole (pedagog, dítě)

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.

Právo dětí a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz

osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitelky

školy k ochraně osobních údajů.

Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační

materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dítěte.

 1. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly 5-ti let věku do začátku nového školního roku (§ 34 odst. 1). Dítě má nárok na přijetí ve své spádové obci. Ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu (§ 34 odst. 2).
 • Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května.

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok stanoví ředitelka MŠ ve spolupráci zřizovatelem. Termín škola zveřejňuje na nástěnkách a webových stránkách, v regionálním tisku, na veřejných vývěskách města a v přilehlých obcích (§ 34 odst. 2).Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, pokud to povoluje kapacita školy.

 • Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka mateřské školy. Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se postupuje podle kritérií platných pro daný školní rok v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění a v souladu se správním řádem. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče osobně nebo poštou, rodiče přijatých dětí budou informováni na webových stránkách školy a nástěnkách MŠ seznamem registračních čísel, která jim budou přidělena u zápisu.
 • Pro nově přijaté děti může být stanoven zkušební pobyt na dobu 3 měsíců.                                Zkušební doba neplatí pro děti starší 5-ti let.
 • Zákonní zástupci předávají ředitelce školy vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným základním očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Dítě, které plní povinnou předškolní docházku, potvrzení o očkování dokládat nemusí.

       Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 • žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • rodný list dítěte, doklad o místě trvalého pobytu, kartu zdravotní pojišťovny
 • evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem
 • přihlášku ke stravování
 • potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

       V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné MŠ, a to nejvýše na dobu, po kterou jim mateřská škola přerušila provoz.

 

 • Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

Ředitelka školy uzavře s rodiči písemnou dohodu o způsobu docházky dítěte do MŠ. Dny docházky a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

 • Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 1. Povinné předškolní vzdělávání – dítě starší 5 let
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu do MŠ, pokud do 31.8.dosáhne věku 5 let. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182 a školského zákona

 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení nebo jiný způsob předškolního vzdělávání.

 

Tato povinnost se vztahuje:

 • na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů
 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů
 • na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

 

 • Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

 • Rozsah povinného předškolního vzdělávání

 

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně.

Povinné předškolní vzdělávání v Mateřské škole Pastelka, Úštěk, Vilová čtvrť 204, přísp.org. probíhá v čase od 8 – 12 hodin.

Dítě se může vzdělávat po celou provozní dobu mateřské školy (6,00-16,00 hod.).

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do mateřské školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku. Povinné předškolní vzdělávání je ukončeno zahájením povinné školní docházky.

 

 • Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání

 

Zákonný zástupce může zvolit jiný způsob plnění povinné předškolní docházky:

 

 1. individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy
 2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
 3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona
 1. Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejlépe první den jeho nepřítomnosti písemně (e-mailem), telefonicky nebo osobně.

Nejpozději však do 3 dnů oznámí škole důvod nepřítomnosti dítěte (pokud ze závažných

důvodů neučinil dříve).

Dítěti, plnící povinnou předškolní docházku, je zákonný zástupce povinen omluvit absenci

písemně v omluvném listu dítěte s uvedením důvodu absence.

Třídní učitelky evidují povinnou předškolní docházku své třídy. V případě neomluvené absence

nebo zvýšené omluvené absence informují ředitelku školy, která poskytnuté informace

vyhodnocuje.  

Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Zákonný zástupce je povinen, na vyzvání ředitelky školy, doložit důvody nepřítomnosti dítěte

nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván

doporučujícím dopisem.

Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu

sociálně právní ochrany dětí.

 

 1. Individuální vzdělávání dítěte

 

 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání individuálním způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy.

Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4), nejpozději do konce měsíce května. Doporučujeme ve dnech zápisu do mateřské školy.Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte je podáváno písemně k rukám ředitelky mateřské školy a musí obsahovat

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte
 2. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
 3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34b odst. 2)

 

V případě, že zákonný zástupce zažádá v průběhu školního roku o individuální předškolní vzdělávání dítěte, platí tento způsob vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

 • Ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech vzdělávání

         Mateřská škola doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno,   

   oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3)

 • doporučí seznámit se s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, se školním vzdělávacím programem a Desaterem pro rodiče dětí předškolního věku
 • ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech
 • termíny ověření a náhradní termíny budou stanoveny v měsíci listopadu (ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku)
 • ověření proběhne v budově mateřské školy za přítomnosti 2 pedagogů, zákonného zástupce a dítěte, které je individuálně vzděláváno formou rozhovoru s rodiči a pedagogy, prohlídkou portfolia (pokud bude k dispozici nabídkou praktických aktivit dítěti, které umožní, aby se mohlo nenásilnou formou projevit, navázáním kontaktu pedagoga a dítěte – rozhovorem s knížkou, hračkou, pomůckou, při kontaktu s vrstevníky.přesný termín bude zákonnému zástupci sdělen individuálně nebo s ním předem dohodnut při odevzdání žádosti o individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).

 

 • Ukončení individuálního vzdělávání Ředitelka mateřské školy ukončí individuální

   vzdělávání dítěte, pokud:

 

 • Zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (individuální vzdělávání ukončí ředitelka mateřské školy, odvolání proti rozhodnutí ředitelky MŠ nemá odkladný účinek; dítě nelze opětovně individuálně vzdělávat) Dítě zahájí pravidelnou denní docházku.
 • Na základě žádosti zákonného zástupce o pravidelnou denní docházku do mateřské školy a její následnou realizací
 • Nástupem k povinné školní docházce (povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad)

 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).

 

 1. Ukončení předškolního vzdělávání

 

 • Ředitelka mateřské školy může, po předchozím písemném upozornění oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, jestliže:
 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání dítěte v MŠ nebo platbu za stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady
 • Ukončení docházky dítěte do mateřské školy, které neplní povinnou předškolní docházku, na žádost zákonného zástupce, lze provést prostřednictvím ředitelky mateřské školy nebo její zástupkyně kdykoliv v průběhu školního roku.
 • O ukončení předškolního vzdělávání ze strany ředitelky MŠ nelze rozhodnout v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání je ukončeno zahájením plnění povinné školní docházky.

 

 1. Podpora společného vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Zahrnuje intervence na podporu oslabených dovedností dítěte, podporuje rozvoj praktických činností.

 • Cíle inkluze (společného vzdělávání)

 

Cílem společného vzdělávání, který vyplývá z novely školského zákona č.82/2015 Sb., zejména z § 16 a z prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb., je zajistit pro děti v mateřské škole takové podmínky pro jejich vzdělávání, které reflektují možnosti dětí, jejich potřeby ve vztahu k jejich aktuálnímu věku;             

rozvíjejí a podporují výchovu dětí, respektují míru nadání i dopady zdravotního stavu na jejich možnosti zapojení do výchovně vzdělávacích aktivit v průběhu dne.                                                        

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj myšlení, vnímání, pozornosti, motoriky; pomáhá stimulaci vývoje.

 

 • Podpůrná opatření při realizaci společného vzdělávání

 

Ředitelka zodpovídá za realizaci podpůrných opatření I. stupně, využití plánu pedagogické podpory, vyhodnocení účinnosti podpory, případné doporučení služby školských poradenských zařízení. Při zajišťování podpůrných opatření II.-V. stupně postupuje v souladu s § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

 

 1. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

 1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

 • Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:00 do16:00 hod.. S ohledem na citový vývoj dítěte a jeho psychickou rovnováhu prosíme rodiče, aby děti nenechávali v mateřské škole zbytečně dlouho. I když se naše mateřská škola snaží vytvářet dětem co nejlepší podmínky, hlavní těžiště výchovy zůstává v rodině.

 

 • Děti jsou do mateřské školy z provozních důvodů přijímány do 8 hodin.

 

 • Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8 hodin osobně, e-mailem nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne osobně, e-mailem nebo telefonicky. Děti povinně předškolní jsou omlouvány navíc písemně do omluvných listů ve svých třídách.

 

 • Nepřítomnost dítěte z důvodu úrazu, ke kterému došlo v době pobytu dítěte v MŠ, oznamují zákonní zástupci telefonicky nebo osobně ředitelce školy.

 

 • Úplata za vzdělávání je hrazena do 15. dne stávajícího měsíce, probíhá bezhotovostně na účet MŠ. Výši úplaty pro následující školní rok zveřejňuje ředitelka školy do 30.6.     

 

Úplatu nehradí:                                                                                                                                                         

 • dítě, které absolvuje povinnou předškolní docházku (5-ti leté)
 • dítě s odkladem školní docházky

 

Od úplaty jsou osvobozeni zákonní zástupci dítěte, jestliže:

 • pobírají dávky pěstounské péče
 • pobírají sociální příspěvek

Od úplaty je zákonný zástupce osvobozen na základě písemné žádosti adresované ředitelce školy, o rozhodnutí ředitelky školy je písemně informován „Rozhodnutím o osvobození od úplaty“ (týká se žádosti z důvodu dávek pěstounské péče a sociálního příspěvku).

Zákonní zástupci, kterých se týká osvobození z důvodu pobírání sociálního příspěvku, podají

v mateřské škole žádost na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí

potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

 

 

 • Platba za školní stravování

 

Stravné se hradí podle skutečné spotřeby do 15. dne následujícího měsíce formou bezhotovostní platby (inkasem, složenkou) na bankovní účet školy společně s úhradou úplaty.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou  platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 

 • O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na veřejně přístupném místě ve škole.

 

 • Vnitřní denní režim:Časové rozvržení je orientační, pedagog jej může přizpůsobit momentální situaci ve třídě, aktuálním potřebám, zachovány bývají tříhodinové intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku

 

   6:00 – 9:30

Hry, řízené a volené činnosti, hygiena, svačina, pohybové aktivity.

   9:30 –11:30

Pobyt venku, volné i řízené aktivity určené k pohybové a duševní rekreaci; případě nepříznivého počasí probíhají ve třídách.

 11:30 – 14:30

Hygiena, oběd, odpočinek.

 14:30 – 16:00

Hygiena, svačina, hry, odpolední zájmové aktivity.

Režim dne může být upraven pro každou třídu zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb dětí.

Didakticky cílené činnosti řízené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je dvouhodinový. Může být přizpůsoben aktuálnímu stavu počasí a rozptylovým podmínkám. 

Při nepřízni počasí (silný vítr, mlha, znečištěné ovzduší, silný mráz) bývá pobyt venku omezen.

Doba na odpočinek (spánek) probíhá po obědě. Děti mohou jen odpočívat na lehátku, nejsou

do spánku nuceny. Odpočinek je součástí režimu dne v mateřské škole. Učitelka respektuje

individuální zvláštnosti dětí.

 

 

 • Informace o průběhu vzdělávání dětí

Zákonní zástupci mohou požádat o informace

 • týkající se průběhu vzdělávání (školní vzdělávací program, cíle, formy a obsah vzdělávání), školní vzdělávací program je volně přístupný u informační nástěnky u vchodu do MŠ,
 • týkající se výsledku vzdělávání dítěte, individuálním rozhovorem s pedagogy a účastí na třídních schůzkách,
 • ředitelka může vyzvat zákonné zástupce k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • informace o akcích školy jsou průběžně zveřejňovány v prostorách MŠ.

 

 1. Přebírání a předávání dětí

 

 • Zákonní zástupci, v době určené pro příchod dětí do mateřské školy, předávají dítě

osobně učitelkám mateřské školy přímo ve třídě. Příchod probíhá do 8 hodin. Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu tzv. „pověřením“ pro předávání a přebírání dítěte při vzdělávání v mateřské škole. Bez tohoto pověření nesmí učitelky předat dítě jiné osobě, než zákonným zástupcům!

 

 • Zákonní zástupci nebo pověřené osoby si osobně přebírají dítě po skončení jeho

vzdělávání od učitelek mateřské školy v době určené pro jeho vyzvedávání, příp. v individuálně dohodnuté době. V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

 • Při odchodu dítěte se zákonným zástupcem musí dítě neprodleně opustit areál MŠ.
 • V případě konání společných akcí pro rodiče a děti v areálu nebo budově mateřské školy,

přebírá zodpovědnost za dítě zákonný zástupce (slavnosti, společné tvoření apod.).

 • V případě rozvedených rodičů a upraveného styku rodičů s dítětem je potřeba doložit

pravomocné rozhodnutí soudu.                                                                                                                       Dítě nelze předat osobě, která je viditelně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

 

 • Pokud si rodič nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka

setrvá s dítětem v mateřské škole a:

 • pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky (sledujte aktuálnost telefonních čísel)
 • informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů                               
 • kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění                                                                                             případně se obrátí na Policii ČR     

 

(Pedagog nemůže dítě odvádět domů. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. V této době by však měl pedagog s dítětem setrvávat na území mateřské školy.)     

   

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNÉ PATOLOGOCKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ A NÁSILÍ

 1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
 • Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného zmocnění zákonného zástupce.
 • Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelky

 mateřské školy (§ 5 odst. 1, 2 a 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

 • Rodiče odpovídají za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí v mateřské škole i při pobytu venku. Vhodná obuv do budovy jsou pouze pevné bačkory, nevhodné jsou pantofle a crocsy. Náhradní oblečení včetně spodního prádla, vše označené. Oblečení do budovy a na pobyt venku (možnost znečištění při spontánní hře v přírodě).
 • Mateřská škola nenese odpovědnost za cenné věci, které si děti přinesou (doporučujeme nenosit do školky zlaté šperky, při hře dětí může dojít k jejich ztrátě). Je zakázáno přinášet do školky nebezpečné předměty, které mohou způsobit poranění, dále telefony, notebooky, nahrávací a záznamová zařízení. Za přinesené předměty a hračky mateřská škola neručí.   Doporučujeme hračky nenosit, předejdete ta jejich ztrátě a případnému poškození.
 • Při mimoškolních aktivitách – výlety, ozdravné pobyty má vždy odpovědnost MŠ. Ředitelka školy může ve výjimečných případech opakovaného nezvladatelného chování dítěte toto dítě vyloučit z aktivity, konané mimo prostor mateřské školy. Důvodem je zajištění bezpečnosti nejen samotného dítěte, ale zejména ostatních dětí.
 • Je-li dítě přítomno v MŠ, vždy se stravuje. V žádném případě nelze přinášet vlastní jídlo
  z domova do MŠ, toto platí i při dietě či speciální stravě.
 • Ve všech prostorách školy je zakázáno kouřit, požívat alkohol, používat nepovolené elektrické spotřebiče. Do budovy školy je zakázáno vstupovat se zvířaty.
 1. Prevence nemocí a úrazů
 • Do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé. Rodiče jsou povinni vždy při předávání dítěte učitelce oznámit jakékoliv změny ve zdravotním stavu dítěte či jeho chování. Učitelka má právo dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění do kolektivu nepřijmout, popř. vyzvat rodiček bezodkladnému vyzvednutí dítěte z kolektivu pro náhlé projevy onemocnění.
 • Učitelky nesmí v MŠ podávat dětem léky přinesené rodiči z domova. Toto platí i pro vitamíny a vitamínové přípravky. Ve výjimečných případech, na základě písemné žádosti zákonného zástupce podané ředitelce školy a s vyjádřením ošetřujícího lékaře, může ředitelka zvážit individuální postup konkrétního případu.

 

 • Onemocní-li dítě v průběhu dne v MŠ, učitelka oznámí tuto skutečnost rodičům a ti jsou povinni v co nejkratší možné době si dítě vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti.
 • Stane-li se úraz v MŠ, škola je povinna zajistit podle závažnosti zranění ošetření dítěte a neprodleně oznámit úraz rodičům. Při vážném úrazu je volána rychlá záchranná pomoc. Tyto zásady platí také při ozdravných pobytech.
 • Podle § 31 odst. 1, písm. a) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, je rodič povinen pečovat o zdraví nezletilého dítěte. Je tedy povinen sledovat výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit neodkladně léčbu – odvšivení dítěte. Z důvodu ochrany zdraví dětí škola nemůže zařazovat zavšivené děti do dětského kolektivu. V případě oznámeného nebo hrozícího výskytu vší v kolektivu dětí bude školka o tomto nebezpečí informovat na nástěnce školy. Záleží na přístupu všech rodičů – na jejich zodpovědnosti. Pokud bude dítě vykazovat známky napadení vlasů vší dětskou, bude rodič vyzván, aby si dítě bezodkladně vyzvedl z MŠ. Do kolektivu bude dítě přijato po řádném ošetření a vyčištění vlasů (včetně odstranění hnid). 
 • Počty dětí v mateřské škole se naplňují v souladu s § 2 odst. 1b, 2, 3 a 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí. Mateřská škola, která má 3 a více tříd v případě odpovídajícího počtu dětí vždy upřednostňuje zřízení samostatné třídy.

 • Děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

Třída

Počet dětí

Ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně

 snižuje se o 2 děti (24 – 2), nejvýše o 5

Ve třídě zařazené dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení

 snižuje se o 2 děti (24 – 2), nejvýše o 5

Ve třídě zařazeno dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně (ne mentální postižení)

 snižuje o 1 za každé dítě (24 – 1), nejvýše o 5

 • Snížení počtu nelze za 1 dítě uplatnit souběžně.
 • Snížení počtu dětí se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte podle školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.

 

 

 • Třída zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona speciální třída

Třída

Počet dětí

Speciální třída zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona

 nejméně 6 a nejvíce 14 dětí s přihlédnutím k věku

 

 • Péče o zdraví a bezpečnost dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání

 

Děti

Počet dětí na 1 učitele MŠ

Povolená výjimka

Děti z běžné třídy

20 dětí

Nejvýše 28 dětí

Děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let

12 dětí

Nejvýše 23 dětí

 

 

 • Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

 • Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

 • V zájmu zachování zdraví dětí mají učitelky právo děti s projevy infekčního onemocnění nebo nachlazení do mateřské školy nepřijmout.

Pokud se u dítěte během dne projeví známky akutního onemocnění nebo dojde k úrazu dítěte, učitelka neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte, který je povinen zajistit dítěti další zdravotní péči.

 1. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Podporujeme zdraví a zdravý životní styl, které považujeme za prevenci nežádoucích jevů. U děte

se zaměřujeme na rozvoj kompetencí:

 1. podpora sebedůvěry, samostatnosti a sebejistoty
 2. podpora pohybových aktivit
 3. vnímavý a otevřený vztah k okolnímu světu
 4. schopnost kriticky myslet a rozhodovat se
 5. nést za volbu odpovědnost a poznávat její důsledky
 6. sebepoznávání a seberozvíjení
 7. motivace k aktivnímu poznání a prožitkům
 8. dovednosti k osvojování zdravého životního stylu

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejímu věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Škola dbá na vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

 

 • zaměstnanec školy je povinen vystupovat vůči dětem vždy v jejich zájmu
 • vztahy mezi zaměstnanci, zákonnými zástupci a dětmi vycházejí ze vzájemného respektu, úcty a důstojnosti, při komunikaci dodržují společenská pravidla, pravidla slušné konverzace
 • zaměstnanci vystupují tak, aby pozitivně reprezentovali školu na veřejnosti, napomáhali posilovat kladné vztahy mezi školou a veřejností, školou a zákonnými zástupci dětí
 1. PODMÍNKY PŘI Zacházení s majetkem mateřské školy

 

 

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání.

Po dobu vzdělávání dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely

šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly

majetek mateřské školy. Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku

školy. V případě opakovaného poškozování majetku dítětem, bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby

nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto

skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

Do areálu školní zahrady je vstup povolen jen za přítomnosti pedagoga mateřské školy a v provozní době mateřské školy.

 1. Závěrečné ustanovení
 1. Školní řád je závazný pro zákonné zástupce dítěte a zaměstnance školy.
 2. Tento školní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2019 a ruší školní řád ze dne 1.4.2017.
 3. Pozdější změny či doplňky se nevylučují.

V Úštěku 2. 9. 2019                                                     __________________________                                          

                   Mgr. Bc. Simona Ottová
                  ředitelka mateřské školy